Auf Deutch In English

Sügisleer algab  kolmapäeval 27. septembril kell 18.00

Leeritunnid kord nädalas, kolmapäeviti 18.00. Sissepääs kiriku peauksest. Aadress Narva mnt 104.
Auto saab parkida kiriku hoovile.
Leeritundide teemad: Kiriku laulu ja palveraamat, jumalateenistuse kord, liturgilised värvid, kirikuaasta, Peetri kiriku lugu, kiriku ajalugu, EELK ja tema struktuur, kümme käsku, Meie Isa palve, Apostlik usutunnistus, Piibel, sakramendid,  maailma usundid ja kristlikud konfessioonid, sümboolika....
Leerikooli osaks on ka pühapäevastel jumalateenistustel osalemine ja seeläbi jumalateenistuse korra selgeks saamine. Olete oodatud teenistusele igal pühapäeval enne leeriaja algustki.

Ristimata leerilapsed ristitakse leeriaja kestel.
Leeripüha  on esimesel advendil.
Kutsuge leerikooli kaasa ka oma sõpru ja lähedasi.

 

Registreeri end leeri siin

Registreerida saab ka koguduse kantseleis T-R 9.00-14.00 tel: 53327137

Varasemad leeripildid (klikka siia)


Kevadleer 28. V 2023


Suveleer 30. VII 2023


Kuld- ja hõbeleeripüha 3. IX 2023

Varasemad leeripildid (klikka siia)

Leer ehk leeriskäimine on ettevalmistus koguduseliikmeks astumisele.

Nimetus tuleneb mugandusena saksa keelest, die Lehre - õpetus, lehren – õpetama.
Leeri nimetatakse ka konfirmatsiooniks.
Leeriõpetuse eesmärk on õpetada põhiteadmisi ristiusust. Leerikooli läbinu peaks olema valmis vastu võtma õnnistuse, kinnitama oma usku Kolmainu Jumalasse, tunnistama end ristiinimeseks ja saama täieõiguslikuks koguduseliikmeks. Leeripüha toimub pidulikul jumalateenistusel kiriku altari ees. Kui leeriõpilane on veel ristimata, siis on leeriõpetus tema jaoks ühtlasi ka ristimisõpetuseks.Ristimispüha ristimata leerilastele toimub leeriaja kestel, eraldi talitusena. Lapsena ristitu tunnistab leeriõnnistamisel oma usku, millesse ta on ristitud ja kinnitab oma soovi hakata koguduseliikmeks. Täiskasvanul ei pea olema ristimisel ristivanemaid, kuid on hea, kui nad on olemas. Leeri võib meie kirikuseaduste kohaselt tulla juba 15 aastaselt. Ülemist vanusepiiri ei ole.
Leerikursusel osalemise eelduseks on osaleja soov leerikursusest osa võtta.
Leerikooli võib läbida ka huvist end religiooniteemadel harida, kuid kirik peab oluliseks seda, et inimesed jõuavad sisemise soovini end ristiinimeseks tunnistada, sakrament ja leeriõnnistus vastu võtta.

Osaleda tuleb leeritundides ja pühapäevastel jumalateenistustel. Iseseseisvaks tööks on leeriõpiku läbilugemine ja loetu üle mõtisklemine.

Sageli esitatakse küsimusi koguduseliikme õigusete kohta.
Koguduseliikme õigused:
1. Õigus saada osa Jumala sõnast ja pühast õhtusöömaajast ning kõigist teistest armuandidest ja õnnistustest, mis Issand oma kogudusele on andnud.
2. Õigus saada oma õpetajalt vaimulikku abi ja juhatust.
3. Õigus olla kõikide õiguste ja kohustustega koguduseliige.
4. Õigus vastutada Tartu Peetri kiriku ja koguduse hea käekäigu eest.
5. Õigus lasta oma lapsi ristida.
6. Õigus olla ristitavale lapsele ristivanemaks (vaderiks).
7. Õigus saada Jumala palge ees laulatatud.
8. Õigus valida ja olla valitud koguduse juhtorganeisse.
9. Õigus saada endale ja oma lähedastele maise surma järel ristiinimese vääriline matusetalitus.
Ühe õiguskohustusena võtab koguduseliige enda peale iga-aastase liikmeannetuse tasumise. Liikmeannetuse suuruse määrab koguduseliikme südametunnistus ja armastus oma koguduse vastu. Kiriku soovitusel on annetuse alumiseks määraks 1% tuludelt.